Polityka prywatności

WSTĘP
Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.
U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) Stowarzyszenie Zdrowa Praca wprowadza niniejszy Regulamin
określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki
świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych,
politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a. Ustawa – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U.
2002r. Nr 144, poz. 1204),

b. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i
oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego,

c. Usługi świadczone drogą elektroniczną wykonanie usługi, które następuje przez
wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na
indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te
transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa
telekomunikacyjnego,

d. Środki komunikacji elektronicznej rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

e. Usługodawca – Stowarzyszenie Zdrowa Praca, adres siedziby zgodną z aktualnym stanem
KRS nr 0000294340.

f. Usługobiorca – podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o
świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego
regulaminu. Usługobiorcą jest również podmiot, który zamówi świadczenie określonych
usług drogą elektroniczną na zasadach poniżej określonych.

g. Specyfikacja techniczna – zbiór informacji o systemie teleinformatycznym Usługodawcy
oraz wymaganiach technicznych niezbędnych do współpracy z tym systemem.

2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi, przy
użyciu strony WWW lub złożenie zamówienia drogą poczty elektronicznej jest równoznaczne
z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

Rozdział 2

Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności takie jak:

a. Platforma badawcza

b. Platforma e-learningowa

c. Sklep internetowy

d. Formularz kontaktowy

 

2. Usługodawca świadczy również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem
jest świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rozdział 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w
niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez
Usługobiorcę.

2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji
elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych
Usługodawcy następujących treści:

a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych
Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w
świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu
teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcom
korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na
stronie WWW przed rozpoczęciem prac.

5. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu
teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia
świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac
konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu
teleinformatycznego.

6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną „tajemnicą
telekomunikacyjną”, która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet,
dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu
teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte
„tajemnicą telekomunikacyjną” nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne
dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte „tajemnicą
telekomunikacyjną” mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub
w przepisach prawa.

7. Informacje objęte „tajemnicą telekomunikacyjną” mogą być przetwarzane przez
Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej
Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad
prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.

8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez
Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art.
6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez
stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

9. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem
teleinformatycznym Usługodawcy składają się na Załącznik nr 1.

Rozdział 4

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Stowarzyszenie Zdrowa Praca.

 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ogólnym
Rozporządzeniu z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”), Ustawie
o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz
postanowieniach niniejszego regulaminu.

3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
1) w celu realizacji przepisów prawa,
2) w celu realizacji umowy,
3) na potrzeby działań statutowych Usługodawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ustępie
3 punkt 1), jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu
działania zgodnego z prawem, natomiast w przypadku, o którym mowa w ustępie 3 punkt 2)
umowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy jest to
niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratora danych albo odbiorców danych oraz zgoda Usługobiorcy wyrażona w
Rozdziale 5 niniejszego regulaminu.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
2) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych
osobowych może dotyczyć:

1. Adresów e-mail,

2. Imion i Nazwisk,

3. Loginów i haseł,

4. Profesji,

5. Nr PESEL,

6. Wykształcenie,

7. Datę urodzenia,

8. Miejsce pracy.

7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności
uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem
przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8. Usługobiorcom przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia,
korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej z administratorem
danych lub poprzez edycję danych konta,
2) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich
usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z
naruszeniem przepisów prawa,
3) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji
celu, dla którego zostały zebrane.

9. W celu realizacji punktów 2) i 3) ust 8 należy skontaktować się z Administratorem danych,
czyli Stowarzyszenie Zdrowa Praca, pocztą elektroniczną na adres

zdrowapraca@zdrowapraca.org
lub pisemnie na adres siedziby zgodny z aktualnym stanem
Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społ. i zawodowych, fundacji, ZOZ KRS nr
0000294340, udostępnianym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem:

https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna

10. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na
skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy
mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:

 
 

1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów
prawa oraz regulaminu,
2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz
przepisami prawa,
3) dostarczania użytkownikowi materiałów informacyjnych lub statutowych Usługodawcy.

Rozdział 5
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez
Stowarzyszenie Zdrowa Praca, wskazanych w Rozdziale 4 pkt 6 Regulaminu, na potrzeby
działań Usługodawcy określonych w Rozdziale 4 pkt 3.

2. Dane osobowe innych osób wprowadzone do systemu teleinformatycznego Usługodawcy
przez Usługobiorcę stanowią dane powierzone w rozumieniu Art. 28 RODO (Dz. Urz. UE L 119
z 4.5.2016 r.) oraz Art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182),
które są przetwarzane na podstawie odrębnej pisemnej umowy powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 4
Regulaminu.

4. Wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny.

Rozdział 6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni
roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na
stronach WWW Usługodawcy.

2. Informacje statutowe uważa się za zamówione, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na
otrzymywanie takich informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym
Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji bądź
zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni
kontakt pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną w tym zakresie.

Rozdział 7

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:

a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia
świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,

b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.

2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana
lub miała być wykonana.

4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w
szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.

5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli
reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Usługodawca w tym terminie
powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.

 

6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać
uznana.

Rozdział 8

Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.), Ogólnego Rozporządzenia 2016/679 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 4.5.2016 r.)Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182) oraz innych
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest Sąd
powszechny, właściwy dla siedziby Usługodawcy

Skip to content