O projekcie

#TEMIDA2021 jest kolejną odsłoną naszych badań nad stresem związanym z pracą i jego konsekwencjami dla zdrowia osób zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości.  Poprzednie badanie zrealizowane przez nas w 2015 roku (opublikowane w 2016) było pierwszym reprezentatywnym badaniem w polskim sądownictwie powszechnym. Wniosło ono problematykę stresu zawodowego w sądach do dyskursu publicznego, co jest niezwykle ważne, gdyż nadmierny stres w pracy i związane z nim patologie (np. mobbing) poważnie upośledzają efektywność wymiaru sprawiedliwości.  Mimo upływu kilku lat od opublikowania tamtych wyników, nie pojawiło się żadne nowsze, empiryczne i równie kompleksowe opracowanie tematu. Znaczenie badania TEMIDA potwierdza obszerne cytowanie wyników w kontekście jakości i efektywności wymiaru sprawiedliwości przez takie uznane organizacje i instytucje jak m.in. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, czy Helsińska Fundacji Praw Człowieka, jak również stale odwołujące się do nich publikacje w mediach.

W badaniu #TEMIDA2021  skupimy się na problemie mobbingu w wymiarze sprawiedliwości, ekspozycji na zagrożenia psychospołeczne prowadzące do mobbingu oraz konsekwencji organizacyjnych i zdrowotnych wynikających z narażenia na tego rodzaju zagrożenia.  Badaniem objęci zostaną nie tylko pracownicy sądów powszechnych, ale również jednostek prokuratury i sądów administracyjnych.  Mamy nadzieję na zebranie reprezentatywnych danych pozwalających wnioskować o sytuacji w całym kraju. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie trzech podstawowych celów projektu:

  1. Obserwacja zmian w narażeniu pracowników sądów powszechnych na przestrzeni czasu;
  2. Naświetlenie problemu stresu i mobbingu w prokuraturze oraz sądownictwie administracyjnym, które jak dotąd nie były kompleksowo przebadane pod tym względem;
  3. Zrozumienie podobieństw i różnic w charakterystyce psychospołecznych zagrożeń między poszczególnymi środowiskami pracy w wymiarze sprawiedliwości.

Tak jak poprzednio, badanie realizowane będzie on-line, we współpracy z organizacjami. Wykorzystamy uznane naukowo metody badania zagrożeń psychospołecznych. Samo badanie będzie prowadzone z poszanowaniem zasady dobrowolności i anonimowości. Informacja o możliwości dostępu do badania dystrybuowana będzie za pośrednictwem partnerujących nam organizacji zrzeszających pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Efektem projektu będzie opracowanie wyników badania w kontekście aktualnego stanu wiedzy o zdrowotnych i organizacyjnych skutkach narażenia na niekorzystne psychospołeczne warunki pracy oraz patologie takie jak mobbing czy dyskryminacja oraz wypracowanie rekomendacji.  Planujemy zarówno raport z badań, jak i recenzowane publikacje w czasopismach naukowych w otwartym dostępie.

Projekt finansowany jest ze środków naszych i naszych Partnerów.  Obecnie są to organizacje związkowe, toteż projekt adresowany jest przede wszystkim do pracowników administracyjnych. Mamy jednak nadzieję, że przyłączą się także sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy i asesorowie, gdyż warunki pracy tych grup zawodowych także wymagają poprawy.

Skip to content